...

Kurumsal

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Eskişehir Şehir içi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.  (“Esgaz” veya “Şirket”)  olarak hizmetlerimizi abonelerimize en iyi şekilde sunabilmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Esgaz tarafından sunulan ürün, hizmet veya ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

Esgaz olarak, kimlik veriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi ve kan grubu gibi bilgileriniz de dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.), iletişim verileriniz, finansal verileriniz, imza veriniz, abone numaranız, sayaç bilginiz, tarafımıza iletmeniz halinde sağlık verileriniz  özel nitelikli kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dijital iz verileriniz, çağrı merkezimizi aradığınızda işitsel verileriniz, ihbar bildirimi yapmanız halinde konum verileriniz, şirket binamız veya istasyonlarımız ile çözüm masası veya abone merkezlerimizi ziyaretiniz halinde kamera görüntüleriniz;

 • Doğalgaz kurulum, satış, işletme, kontrol, bakım, onarım faaliyetlerinin ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sayaç bağlanması, okunması, teslim edilmesi, değiştirilmesi, sonlandırılması, sökülmesi, mühür takılması, gaz açma/kesme faaliyetlerinin yürütülmesi dâhil abonelik işlemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması kapsamında talep ve şikâyetlerin yönetilmesi ve cevaplanması, bilgilendirme yapılması, müşteri memnuniyet anketi çalışmalarının yürütülmesi,
 • İhbar ve hasar süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tüketim ve kayıp, kaçak tüketimin kontrolünün ve tespitinin yapılması,
 • Doğalgaz kullanımlarının faturalandırılması, ödenmeyen faturalardan kaynaklanan borçların ve ödemelerin takip edilmesi, ihbarnamelerin dağıtılması, tahsilat ve gerekli durumlarda hukuki süreçlerin takip edilmesi,
 • EPDK dâhil resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin cevaplanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Şirket binamız veya istasyonlarımız ile çözüm masası veya abone merkezlerimizin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgi ve veri güvenliğinin temini ve bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
 • İnternet sitesinin ziyaret edilmesi halinde 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması,
 • İnternet sitemize üye olmanız halinde üyeliğinizin oluşturulması ve abonelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi (İnternet sitemize üye olmanız halinde abonelik işlemlerinizin takibini yapabilirsiniz; borç sorgulama, abone no öğrenme, abone durum sorgulama, proje no, proje durum sorgulama, gaz açma randevu, fatura bilgimin e-mail ile iletilmesi, tahmini fatura hesaplama, endeks bildirimi, güvence bedeli, bağlantı bedeli, eşdeğer enerji hesaplama, müşteri sözleşmesi sonlandırma talebi, yıkım dilekçesi başvurusu ve takibi işlemleri.),
 • Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Saklama süresi sona eren veya işleme amacı ortadan kalkan kişisel verilerinizin silme, yok etme, anonimleştirme işlemine tabi tutulması ve

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu dâhil mevzuata, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu Koloğlu Holding topluluğu politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Esgaz’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, bilgi teknolojileri şirketlerine, yetkili iç tesisat firmaları dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, bankalara, denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere  işbirliği içinde bulunulan firmalara ile iş süreçlerine destek vermeleri maksadı ile Şirket’in bağlı bulunduğu Koloğlu şirketi ve bünyesinde bulunan grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, telefon, faks, e-posta,  kanallar ile çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitesi üzerinden, çözüm masası ve abone merkezi noktalarından, resmi kurumlardan, kullandığımız uygulamalardan (Evrak Kayıt Yönetim Sistemi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi ) ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından ve kapalı devre kayıt sistemlerinden toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.esgaz.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Hoşnudiye Mh. İsmetinönü Cd. 1 Cadde No:131 Eskişehir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirket’in kayıtlı esgaz@hs02.kep.tr elektronik posta adresine (KEP); veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin  kvk@esgaz.com.tr adresine; veya 
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.esgaz.com.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulabilirsiniz.   

 
Esgaz Doğal Gaz TALEP, ŞİKAYET BİLDİRİMİ