...

Müşteri Hizmetleri

Faturalandırma

Fatura Hesaplama Yöntemi

ms ( m3 ) = A ( m3 ) – B ( m3 )
md ( m3 ) = ms ( m3 ) x K
d2 ( kWh / m3 ) = d1 ( kcal / m3 ) / 860,42 ( kcal / m3 )
mf ( kWh ) = md ( m3 ) x d2 ( kWh / m3 )
Tüketim tutarı ( TL ) = mf x f ( TL / kWh )
Tüketim fatura tutarı ( TL ) = Tüketim tutarı ( TL ) + KDV tutarı ( TL )


Açıklama

A =Son Endeks
B =İlk endeks
ms = Tüketim
md= Düzeltilmiş Tüketim (m3 )
K = Düzeltme Katsayısı
d1 = Fiili Üst Isıl Değer ( kcal / m³ )
d2 = Fiili Üst Isıl Değer ( kWh / m³ )
mf = Tüketim Enerji Miktarı ( kWh )
f = Per.Satış Fiyatı ( TL / kWh )
f = Per.Satış Fiyatı ( TL / kWh )
Perakende Satış Fiyatı:Mevzuata göre, abonelerin tüketimi ve okuma tarih aralığı esas alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalama satış fiyatıdır.
Fiili Üst Isıl Değer: Doğal gazın ilgili tahakkuk dönemi içindeki her gün tespit edilen üst ısıl değerlerinin o tahakkuk dönemi için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalamasıdır. Doğal gazın içeriğinde bulunan hidrokarbonların (metan, etan, propan, bütan, pentan ve yüksek hidrokarbonlar) ve varsa diğer bileşenlerin (azot, karbondioksit, oksijen) kimyasal birleşim yüzdeleri dikkate alınarak ISO 6976 standardına göre hesaplanır.

 
Esgaz Doğal Gaz TALEP, ŞİKAYET BİLDİRİMİ