Kurul Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

KURUL KARARI

Karar No: 10633                                                                                 Karar Tarihi: 16/12/2021

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 tarihli toplantısında; 2022 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

 

karar verilmiştir.

 

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2022 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

 

BAĞLANTI BEDELLERİ

TUTAR

Abone Bağlantı Bedeli (TL)

1158

İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2)

1007

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL)

790

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL)

4,9

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet)

733

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut)

650

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS)

650

Güvence Bedeli Ocak (TL)

42

Güvence Bedeli Şofben (TL)

83

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL)

371

Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL)

36

Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL)

315

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

 

SAYAÇ TİPİ

 

G4, G6 (TL/Adet)

63

G10, G16, G25 (TL/Adet)

118

G40, G65, G100 (TL/Adet)

235

G160, G250, G400 (TL/Adet)

358

G400’den büyük (TL/Adet)

482

Kolon Hattı (TL/Proje)

63

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

 

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

 

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 10637                                                                                      Karar Tarihi : 16/12/2021

 

 

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

MADDE 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ile değişik (B) fıkrasının (b) bendi  ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca 2022 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. Yapım ve Hizmet Sertifikası:

 

(1) Sertifika alma bedeli                         :  10.760 - (onbinyediyüzaltmış) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli                          :  3.680 - (üçbinaltıyüzseksen) TL.

(3) Sertifika vize bedeli                           :  1.840 - (binsekizyüzkırk) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli                  :  Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli       :  750 - (yediyüzelli) TL.

 

b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası:

 

 

Kuruma ödenecek bedel

Sertifika veren dağıtım şirketinin alacağı hizmet bedeli

(1) Sertifika alma bedeli 

0 (sıfır) TL

   3.410.- (üçbindörtyüzon) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli

0 (sıfır) TL

   960.- (dokuzyüzaltmış) TL.

(3) Sertifika vize bedeli

0 (sıfır) TL

   410.- (dörtyüzon) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli

0 (sıfır) TL

   Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli

0 (sıfır) TL

   410.- (dörtyüzon) TL.

 

       MADDE 2- Bu karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

       MADDE 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.