Baca Tesisatı

KAPSAM : METAL BACALAR ve BACA BİLEŞENLERİ ( CHIMNEYS and CHIMNEYS PRODUCTS )

1 ) Başvuru dilekçesi ( Firmanın antetli kağıdına ıslak imzalı ve kaşeli olarak)

Başvuru yazısında, firmanın kısaca tanıtımı, ana faaliyet konusu, ürünleri ve kalite yönetim sistemi hakkında kısa açıklama yer almalıdır.

2 ) Üsrün ile ilgili (Metal bacalar) uygunluk belgesi'nin noter onaylı kopyası. ( Örnek: Türk standartlarına uygunluk belgesi), Standart No : EN 1856-1

Akredite olmuş uluslararası kurumdan alınmış uygunluk belgesi var ise, (EN,ISO,IEC) noter onaylı kopyası (yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümeli),

3 ) Fabrika Üretim Kontrol Belgesi'nin ( CE işareti ) noter onaylı kopyası,

4 ) Firma tarafından hazırlanıp her montaj da verilmesi gereken imalat ve baca montaj beyanı'nın kopyası.

Bu beyanın içeriğin'de aşağıdaki bilgiler olmalıdır;

Yetkili firma, yetkili mühendis, işin adı, adresi, bağlantı yapılacak kazanın özellikleri, bacanın çapı, yüksekliği, ticari modeli, sınıfı, montaj tarihi, üretimi ve montajı yapan firmanın kaşesi için yer,

5 ) Firmanın kayıtlı olduğu meslek odası'nda alınmış noter tasdikli ticareti sicil kaydı belgesinin kopyası,

6 ) Firma yetkililerinin imza sirküleri'nin noter onaylı sureti,

7 ) Firmanın her ticareti modeline ait ürün etiket örnekleri,

8 ) Her montajda imalatçı tarafından hazırlanması gereken dayanıklı bir malzemeden yapılmış baca plakası örnekleri. ( Standart No: TS EN 1856-1, Madde 8.2)

9 ) Uygunluk belgesi kapsamındaki ürünün her ticari modeli için TSE muayene ve deney raporu veya akredite olan kurum tarafından yapılmış (EN,ISO,IEC) muayene ve deney raporlarının noter onaylı kopyası(yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümeli),

10 ) Her montaj da verilmesi gereken firma tarafından "KESA(kesa technische software)" programı ile hesaplanacak olan baca çapı hesap raporuna ait bir örnek kopya,

11 ) FİK (fabrika imalat kontrolü) için yapılması zorunlu olan üretim yeri ürünh sızdırmazlık kontrolleri'nde (Standart No: TS EN 1856-1, Madde 6.3) kullanılan sızdırmazlık cihazının firmaya ait olduğunu gösteren, cihaz alış faturasının kopyası ve seri numarası gösteren belge,

12 ) Firmayı tanıtıcı broşür, katalog, cd v.b dokümanlar,

13 ) ESGAZ'a sunulacak tüm belgeler bir set klasör olarak hazırlanacaktır.